فرم محاسبه سهم الارث
 1. پدر متوفی در قید حیات است

  مادر متوفی در قید حیات است

  تعداد فرزند مذکر:

  تعداد فرزند مؤنث:

 2. جد ابی (پدربزرگ پدری) متوفی در قید حیات است

  جده ابی (مادربزرگ پدری) متوفی در قید حیات است

  جد امی (پدربزرگ مادری) متوفی در قید حیات است

  جده امی (مادربزرگ مادری) متوفی در قید حیات است

  تعداد برادر ابوینی (پدر و مادری):

  تعداد خواهر ابوینی (پدر و مادری):

  تعداد برادر ابی (پدری):

  تعداد خواهر ابی (پدری):

  تعداد برادر امی (مادری):

  تعداد خواهر امی (مادری):

 3. تعداد عموی ابوینی (پدر و مادری):

  تعداد عمه ابوینی (پدر و مادری):

  تعداد دایی ابوینی (پدر و مادری):

  تعداد خاله ابوینی (پدر و مادری):

  تعداد عموی ابی (پدری):

  تعداد عمه ابی (پدری):

  تعداد دایی ابی (پدری):

  تعداد خاله ابی (پدری):

  تعداد عموی امی (مادری):

  تعداد عمه امی (مادری):

  تعداد دایی امی (مادری):

  تعداد خاله امی (مادری):

 4. (ریال)

نرم افزار دادحساب را بر روی تلفن همراه از دست ندهید!